TypeScript kiểu biến cơ bản

Lời nói đầu
Typescript là một ngôn ngữ lập trình open-source được phát trển bởi Microsoft. Để lập trình một cách hữu dụng hơn, thì Ts đã hỗ trợ các kiểu biến giống với Javascript đơn giản như: number, string, structure, Boolean,…
Boolean
Kiểu biến cơ bản nhất là giá trị true/false, cả trong js và ts gọi là một biến Boolean
Let idDone: Boolean = false;
Number
Như trong Js, tất cả con số trong Ts đều là số thực dấu phẩy động (floating point). Những số thực này đều có kiểu number. Ngoài hệ thập lục phân và thập phân,
Thì Ts cũng hộ trợ nhị phân và bát phân trong ES6.
let decimal: number = 6; let hex: number = 0xf00d; let binary: number = 0b1010; let octal: number = 0o744;
String
Một phần cơ bản khác trong việc tạo chương trình JS cho web page và server là làm việc với dữ liệu văn bản. Nhu trong các ngôn ngữ khác, Ts sử dụng kiểu string để chỉ các kiểu dữ liệu văn bản này. Giống như Js, Ts cũng sử dụng dấu ngoặc kép (“) hoặc dấu ngoặc đơn (‘).
Let color: string = “blue”;
Color = ‘red’;
Bạn có thể dùng template string để có thêm biểu thức. Những string này được bao bọc bởi dấu (`), và bao bọc biểu thức có dạng ${ expression } ví dụ
let fullName: string = `Bob Bobbington`; let age: number = 37; let sentence: string = `Hello, my name is ${ fullName }. I’ll be ${ age + 1 } years old next month.`;
ví dụ trên sẽ tương đương với
let sentence: string = “Hello, my name is ” + fullName + “.\n\n” +
“I’ll be ” + (age + 1) + ” years old next month.”;
Array
Cũng giống như Js, Ts cho phép bạn làm việc với nhiều mảng giá trị. Có 2 các khai báo mảng :
let list: number[] = [1, 2, 3];
let list: Array = [1, 2, 3];
Tuple
tuple cho phép bạn khai báo mảng với các giá trị có kiểu dữ liệu mà bạn đã biết. Như ví dụ dưới đây:
// Declare a tuple type
let x: [string, number];
// Initialize it
x = [“hello”, 10]; // OK
// Initialize it incorrectly
x = [10, “hello”]; // Error
khi truy cập một phần tử đã biết index, kiểu
Enum
Enum là một kiểu được bổ sung cho tập dữ liệu tiêu chuẩn từ Js. Cũng giống như C#, enum là một cách để đặt những cái tên thân thiện hơn với bộ giá trị số. vd
enum Color {Red, Green, Blue} let c: Color = Color.Green;
Theo mặc định, enum bắt đầu đánh số thành viên bắt đầu từ 0. Bạn có thể thay đổi giá trị trong một trong số các thành viên. Ví dụ bạn có thể bắt đầu từ 1 thay vì 0 theo mặc định.
enum Color {Red = 1, Green, Blue} let c: Color = Color.Green;
hoặc, set cho tất cả giá tring trong enum:
enum Color {Red = 1, Green = 2, Blue = 4} let c: Color = Color.Green;
Một tính năng tiện dụng của enum là bạn cũng có thể chuyển từ một giá trị số sang tên của giá trị đó trong enum. Ví dụ, nếu chúng ta đã có giá trị 2 nhưng không chắc cái gì được ánh xạ trong enum màu ở trên, chúng ta có thể tra cứu
enum Color {Red = 1, Green, Blue} let colorName: string = Color[2]; console.log(colorName); // Displays ‘Green’ as its value is 2 above
Any
Đôi khi chúng ta có thể cần mổ tả loại biến mà chúng ta không biết khi viết một app. Các giá trị này có thể đến từ content động, ví dụ từ người dùng hoặc thư viện bên thứ 3. Trong trường hợp này, mình muốn từ chối kiểm tra kiểu biến và để các giá trị chuyển kiểm tra thời gian biên dịch. Để làm như vậy, mình đã dán nhãn này với kiểu any:
let notSure: any = 4; notSure = “maybe a string instead”; notSure = false; // okay, definitely a Boolean
Kiểu any là một cách mạnh mẽ để làm việc với JavaScript hiện có, cho phép bạn